Satsning på skolbibliotek och klassiker

Regeringen har beslutat anslå 5 miljoner kronor för att dels stärka och utveckla skolbiblioteken, dels lansera och sprida klassisk litteratur i skolorna. Huvuddelen av pengarna disponeras av Myndigheten för skolutveckling och kommunerna får ansöka om att delta i projektet. Kulturrådet får samtidigt i uppdrag att under 2006 påbörja den nyutgivning av klassiker från olika språkområden och världsdelar, som i svensk översättning ska göras tillgängliga för elever i grund- och gymnasieskolan.